PRIČA KROZ SLIKE

Exit Ltd je vodeće preduzeće u polju i regionu sa čistom vizijom za većim udelom na tržištu.

U cilju postizanja usaglašenosti proizvoda i usluga sa zahtevima, Exit Ltd obezbeđuje adekvatne radne i skladišne prostore, osnovna sredstva, opremu za komunikacije i potreban hardver i softver za rad.

U sferi investicija akcenat je na redovnoj modernizaciji i osavremenjavanju opreme i obukom zaposlenih da se putem kurseva, seminara i literaturom osposobljavaju za adekvatno korišćenje opreme. Ovim se omogućava da se ažurno, brzo i pedantno po potrebnim metodologijama obrađuje validna i neophodna dokumentacija sa jedne strane ,sto sa druge strane utiče na postovanje rokova I isporuke robe kupcima po sistemu just in time.